Cylch Derbyniadau i’r Ysgol Uwchradd | Secondary School Admission Round


Bydd y Cylch Derbyniadau i’r Ysgol Uwchradd ar gyfer dysgwyr a anwyd rhwng 01/09/2012 a 31/08/2013  yn agor ddydd Llun 18 Medi 2023.  

Bydd angen i rieni/gofalwyr llenwi cais ar-lein yma

https://cy.powys.gov.uk/article/7627/Gwneud-Cais-am-Le-Mewn-Ysgol

Bydd angen gwneud ceisiadau erbyn y dyddiad cau, sef dydd Gwener 10 Tachwedd 2023.

Dyddiad y Cynnig Cyffredin Uwchradd yw dydd Gwener 1 Mawrth 2024.

Os nad ydych yn gallu gwneud cais ar-lein cysylltwch drwy anfon neges at admissions@powys.gov.uk

Hefyd wedi’i atodi mae copi o’r llyfryn Gwybodaeth a Threfniadau Derbyn 2024-25: Y Blynyddoedd Cynnar, Cynradd ac Uwchradd.  Mae’r llyfryn yma hefyd ar gael i rieni / gofalwyr ar-lein trwy ddefnyddio’r ddolen uchod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Derbyniadau, cysylltwch sian.knowles@powys.gov.uk, sarah.quibell@powys.gov.uk neu’r tim admissions@powys.gov.uk.

The Secondary School Admission Round for learners born between 01/09/2012 – 31/08/2013 opens on Monday 18 September 2023.  

Parents/Carers need to complete an online application at https://en.powys.gov.uk/article/1158/Applying-for-a-School-Place

Applications need to be made by the deadline of Friday 10 November 2023.

Secondary Common Offer Date is Friday 1 March 2024.

If are parent / carer is unable to apply online they can contact admissions@powys.gov.uk

Also attached is a copy of the Admissions Information and Arrangements 2024-25: Early Years, Primary and Secondary booklet. This booklet is also available for parents / carers to access online using the above link.

If you have any questions regarding Admissions, please contact sian.knowles@powys.gov.uksarah.quibell@powys.gov.uk or the team admissions@powys.gov.uk

head@cynllaith.powys.sch.uk” border=”0″ width=”533″ height=”96″ id=”x__x0000_i1025″ style=”width:5.552in; height:1.0in” data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.cynllaith.powys.sch.uk/wp-content/uploads/2023/09/image001.jpg”>

Mae’r e bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe’i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na’i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu gyda Cyngor Sir Powys ar unwaith. Mae unrhyw gynnwys nad yw’n ymwneud gyda busnes swyddogol Cyngor Sir Powys yn bersonol i’r awdur ac nid yw’n awdurdodedig gan y Cyngor.

This e mail and any attachments are confidential and intended for the named recipient only. The content may contain privileged information. If it has reached you by mistake, you should not copy, distribute or show the content to anyone but should contact Powys County Council at once. Any content that is not pertinent to Powys County Council business is personal to the author, and is not necessarily the view of the Council.